P o l s k i   Z w i ą z e k

b i l a r d o w y

Polityka prywatności

  • Administratorem zebranych danych osobowych jest Polski Związek Bilardowy w Kielcach ul. Warszawska 155, 25-547 Kielce (nazwa i adres organizacji);
  • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji programów, projektów i celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości;
  • Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji programów, projektów, statutowych ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości;
  • Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projektach, programach i celach statutowych;
  • Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniane będą projekty, w tym do celów marketingowych oraz możliwych środkach przekazu.
  • Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie.